...سیاست اسلامی

گفتم:الف گفت:دگر گفتم:هیچ ،در خانه اگر کس است،یک حرف بس است

...سیاست اسلامی

گفتم:الف گفت:دگر گفتم:هیچ ،در خانه اگر کس است،یک حرف بس است

در جستجوی علم سیاست اسلامی...
ریز نوشت های دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

بایگانی
نام:علی

نام خانوادگی:یزدانی تبار

خطه:خراسان رضوی،دیار جغتای

پیشه:دانشجو

رشته:معارف اسلامی وعلوم سیاسی

دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،ایران

شماره تماس:ایمیل بزنید

ایمیل:aliyt@mailfa.org