مروری بر" فضای مفهومی امر سیاسی "

*سیاست*

ابعاد

مولفه ها

سیاست

politics

تصمیم گیری مقتدرانه

تولید و بازتولید قدرت

تخصیص منابع / توزیع منافع / تصحیح علایق /  تجمیع سلایق

حل و فصل  تضاد ومنازعات جمعی 

دولت شهر

polis

هستی سیاسی ( هویت جمعی تحت نظارت سیاست )

رژیم سیاسی ( ترتیبات سیاسی تعیین کننده مکانیزم اعمال قدرت )

سیستم سیاسی ( هستی منتظم واحدی از درون داده ها و برونداده های عمل سیاسی )

اجتماع  سیاسی

polity

کنش گر سیاسی - شهروند ( حق– وظیفه - امتیاز )

کارگزار سیاسی – دولتمرد (تکلیف – تعهد )  

سیاست گزاری

policy

فرایند سازمان دهی مقتدرانه به اجتماع سیاسی با هدف تثبیت نظم از طریق :

تعیین خط مشی + برنامه ریزی + نهادسازی + ایدئولوژی سازی + گفتمان سازی

 

** حکومت

ابعاد

مولفه ها

حکومت کردن

governing

مدیریت جامعه ازطریق :

سیاست گذاری + تولید نظم +اعمال قدرت

حکومتی کردن جامعه

govermentalization

"قانون گذاری" { قوه مقننه }

(وضع  قانون / از طریق "پارلمان" )

"قانون مندی" { قوه قضائیه}

(نظارت براجرای قانون / از طریق "دادگاه" )

"قانون گرایی" {قوه مجریه }

 ( اجرای قانون / از طریق "پلیس" )

حکومت مندی

governmentality

تاثیرگزاری بر شیوه تنظیم رفتار افراد از طریق :

"گفتمان / منظومه دانش- قدرت" بر :

"بدن  و ذهن" با هدف :

ایجاد "دیسیپلین"

( نظارت – مجازات- مراقبت – محافظت)

حکمرانی

governance

مدیریت  اجتماعی نامتمرکز شراکتی – مشارکتی به صورت :

"مشارکت "گرایی شهروندی حداکثری

"شراکت" گرایی بینابخشی (عمومی – خصوصی – مردمی – دولتی )

"دولت شیشه ای"

"دولت کمینه"

"جامعه  بیشینه "

چند حکومت گرایی

polyarchy

حکومت با حضور موثر گروههای سیاسی متنوع /

مبتنی بر :

اصل "پلورالیزم"

 ( لزوم کثرت گرایی سیاسی فرهنگی اجتماعی )

اصل "لیبرالیزم "

( انسان گرایی ، فرد گرایی ، آزادی گرایی ، عقلانیت گرایی ،

 قانون گرایی اساسی ، شهروندی گرایی ، جامعه  مدنی گرایی  

 اصل "دموکراسی"

( مشروعیت مردمی  ،  مشارکت مردمی ، رضایت مردمی ، رفاه مردمی )